§ 1.

 1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualną i opłaconą Kartę Członkowską, ważny karnet, bilet wejścia, lub inną podstawę określoną w cenniku usług dającą prawo do przebywania na terenie Klubu.
 2. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba powyżej 16 roku życia, a która nie ukończyła 18 roku życia, składając podpis na Formularzu Członkowskim. Jednakże Klub zastrzega sobie możliwość kontaktu z przedstawicielami ustawowymi (np. rodzicami) w celu potwierdzenia tej czynności.
 4. Członkiem Klubu może być także osoba, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 16 roku życia za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (m.in. rodzica, opiekuna). Przystąpienie do Klubu może nastąpić jedynie pod warunkiem złożenia na Formularzu Członkowskim podpisu zarówno przez osobę niepełnoletnią jak i przez jej przedstawiciela prawnego. Przedstawiciel prawny składając podpis na Formularzu Członkowskim bierze na siebie pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią (w tym także finansową) będącą Członkiem Klubu.
 5. Na szczególnych zasadach Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca min. 3 lata (dziecko). Wszelkie czynności w imieniu dziecka wykonują rodzice lub inny opiekun prawny (przedstawiciel prawny). Rodzic lub opiekun prawny dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność (w tym także finansową) za dziecko będące Członkiem Klubu lub korzystające z zajęć dedykowanych dla dzieci. Rodzic, bądź opiekun prawny dziecka, dopuszczając dziecko do zajęć tym samym oświadcza, że stan zdrowia jego dziecka pozwala na bezpieczne ćwiczenie i korzystanie z oferty dla dzieci. Jest w pełni świadomy stanu zdrowia swojego dziecka i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje jego udziału w zajęciach. Przystąpienie do Klubu może nastąpić jedynie pod warunkiem złożenia na Formularzu Członkowskim podpisu przez jej przedstawiciela prawnego.

§ 2.

 1. Istnieje możliwość korzystania przez Członków Klubu z bawialni dla dzieci. Na terenie bawialni przebywać mogą dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat.
 2. Przebywanie dziecka na terenie bawialni w godzinach pracy animatorki stanowi usługę odpłatną zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług. Poza godzinami pracy animatorki pobyt na terenie bawialni jest bezpłatny.
 3. Warunkiem pozostawienia dziecka na terenie bawialni jest wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego w Recepcji Klubu.
 4. Zasady przebywania dzieci w bawialni określone są przez odrębny Regulamin dostępny w bawialni oraz Recepcji Klubu.

§ 3.

 1. Opłata za kartę będącą potwierdzeniem wykupionego Członkostwa ustalona jest na Formularzu Członkowskim podpisanym przez Klienta.
 2. Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej jest, wypełnienie i podpisanie Formularza Członkowskiego, Regulaminu Członkostwa, Regulaminu Klubu oraz wniesienie należnej opłaty.
 3. Członkowie Klubu uiszczają opłaty (składki) na zasadach określonych w Regulaminie Członkostwa lub Formularza Członkowskiego zawartego pomiędzy Klubem a Klientem.

§ 4.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu jest okazanie Karty Członkowskiej lub kart systemów zewnętrznych respektowanych przez Klub (tj. Benefit ), przy wejściu w Recepcji Klubu lub uiszczenie jednorazowej opłaty wskazanej w cenniku usług.
 2. W przypadku zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiającej korzystanie wszystkim chętnym z zajęć, zastrzega się możliwość wprowadzenia rezerwacji miejsc. O wprowadzeniu rezerwacji Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej informacji w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.manufakturafitnessu.pl. Rezerwacje będą przyjmowane w następujący sposób: poprzez panel klienta znajdujący się na stronie internetowej www.manufakturafitnessu.pl, telefonicznie bądź bezpośrednio w Recepcji Klubu.
 3. Członek Klubu oraz każdy Klient nieposiadający statusu Członka Klubu, zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Klubu. Godziny otwarcia umieszczone są na stronie internetowej Klubu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w Klubie. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części (np. sali Fitness) w związku z naprawami, konserwacją, sprzątaniem. W przypadku zamknięcia z przyczyn niezależnych od Klubu członkowstwo zostanie przedłużone o czas trwania ww. okoliczności. Informacja ta, zostanie umieszczona na stronie internetowej Klubu.

§ 5.

 1. Członkowie klubu oraz Klienci nie posiadający statusu Członka Klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z Klubu.
 2. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu jest surowo zabronione. Członkowie Klubu oraz Klienci nie posiadający statusu Członka Klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu Klubu a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu Klubu.
 3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji organizmu, w tym m.in.: percepcyjno-ruchowych należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 5. Dla celów higienicznych Członek Klubu oraz każdy klient nie posiadający statusu Członka Klubu, zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu klienta spowodowane nieprzestrzeganiem zasad regulaminu Klubu, bhp oraz zasad bezpieczeństwa ćwiczeń w Klubie, poprzez m.in.: użytkowanie sprzętu do ćwiczeń niezgodnie z przeznaczeniem, używanie nieodpowiedniego stroju (w tym obuwia, posiadanie kolczyków, itp.), nieodpowiedniego przygotowania do zajęć (np. brak lub nieprawidłowa rozgrzewka), naruszenie innych niż wymienione zasad bezpieczeństwa.
 7. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu oraz każdy klient nie posiadający statusu członka klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 8. Każda osoba w Klubie zobowiązana jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych. W szczególności surowo zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
 9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu lub jego pomieszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 10. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji personelu może powodować szkody za które Klub nie będzie odpowiadać.

§ 6.

 1. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w Klubie. Każdorazowe wykrycie powyższych praktyk może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczące bezpodstawnie usługi treningu personalnego oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 7.

 1. Klub zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy członkom klubu, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Członkostwa zasad obowiązujących w Klubie oraz zasad kultury osobistej.
 2. Bez zgody Kierownictwa Klubu zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu oraz w szatniach poza zamkniętą szafką. Każdorazowo – w przypadku wnoszenia do Klubu rzeczy przekraczających wartość 300,00 zł – istnieje obowiązek zgłoszenia tego faktu w recepcji przed przystąpieniem do ćwiczeń, bądź zajęć celem przechowania. W przypadku nie dotrzymania ww. obowiązku Klub nie odpowiada za zniszczenia lub utratę rzeczy.
 5. Członek Klubu w momencie zamknięcia swoich rzeczy w szafce zobowiązany jest do pilnowania kluczyka od szafki podczas całego pobytu na Tereniu Klubu. W przypadku zgubienia kluczyka bądź pozostawienia go na terenie Klubu bez nadzoru, Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafce.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Facebook